آرشیو برچسب‌ها: هیئت مدیره

وظایف مجامع عمومی تعاونی ها شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا بواسطه کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی تصویب شده در سال ۹ / ۴/ ۱۳۵۲ مصرح می […]