آرشیو برچسب‌ها: نکاتی دیگر در مورد آیین نامه اختصاص شناسه ملی

از تکالیف ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، اختصاص شناسه ملی اشخاص حقوقی به تمامی شرکت ها و موسسات غیر تجاری است. * شناسه ملی اشخاص حقوقی، عددی که بوسیله مراجع ثبت کننده، فقط مختص یک شخص حقوقی است. تکالیف آیین نامه اختصاص شناسه ملی بر اساس آیین نامه اختصاص شناسه ملی به […]