آرشیو برچسب‌ها: عنوان نام تجاری

عناصر معنابخش نام تجاری ، باید طوری سازماندهی و هماهنگی گردند تا بتوان بر پايه آن ،ارزش ويژه ی مبتنی بر مشتری را بوجود آورد. ثبت کریم خان در اين بخش به تشريح و توضيح عناصر معنابخش نام تجاری می پردازد. ۱‐ عنوان نام تجاری يکي از مهمترين عناصر نام تجاری،عنوان نام تجاری می باشد. […]