آرشیو برچسب‌ها: انتخاب مدیران

مجمع عمومی به صورت مجمع عمومی عادی سالیانه و یا مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.در شرکت های سهامی انتخاب مدیران بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد.در صورتی که مدیران شرکت های سهامی بخواهند توسط مجامع یاد شده انتخاب شوند باید تشریفات خاصی رعایت شود.اما در انتخاب مدیران سایر انواع شرکت ها تشریفات […]