چگونگی تغییر آدرس شرکت

آدرس شرکت،همان آدرس قانونی و اصلی شرکت به شمار می آید که زمان ثبت شرکت در بند ۳ اساسنامه شرکت قید می گردد. نشانی شرکت باید آدرس یک ساختمان اداری باشد اما اداری بودن آن در هنگام ثبت شرکت ضروری نمی باشد.چنانچه قصد تغییر آدرس شرکت را دارید مجموعه ثبت کریم خان شما را در این امر یاری خواهند نمود.از تاریخ ثبت تا ۲ ماه بعد از آن جهت مشخص نمودن یک مکان اداری دارای فرصت می باشید.

تغییر آدرس شرکت

به این دلیل که در این مهلت می بایست به منظور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید و سند یا اجاره نامه یک محل اداری از مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی را تقدیم کنید.قانون، نشانی ثبتی را به عنوان آدرس دارای اعتبار شرکت شناسایی می کند. در نتیجه تغییر نشانی شرکت یا بازگشایی شعبات جدید را می بایست در اسرع وقت به آگاهی مراجع ذیربط رساند.در هر صورت پس از ثبت شرکت امکان دارد به هر علتی تصمیم جهت تغییر آدرس شرکت اتخاذ گردد.

تصمیم گیری در این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.البته در صورتیکه در اساسنامه شرکت درج گردد، می توان اجازه ی تغییر آدرس شرکت و ثبت نمودن شعبات جدید را به هیأت مدیره واگذار کرد.توصیه می گردد که در اساسنامه به جای نشانی کامل شرکت، شهر محل اقامت شرکت درج گردد تا با هر تغییر مکان ملزم به اصلاح اساسنامه نباشید.

راهنمای تغییر آدرس شرکت

به منظور تغییر نشانی شرکت می بایست تمامی شرکاء و صاحبان سهام شرکت نسبت به اتخاذ تصمیم در این خصوص به صورت یک صورتجلسه مکتوب اقدام نمایند.به این شکل که سهامدارن شرکت (شرکت سهامی خاص) و شرکاء (در شرکت مسئولیت محدود) با ایجاد مجمع عمومی فوق العاده، تغییر آدرس شرکت را مورد رسیدگی قرار داده و جهت تغییر آن تصمیم گیری می کنند.صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را نگاشته و تمامی آنان ذیل آن را به امضاء رسانده و به مهر شرکت ممهور می نمایند.

نکته: چنانچه در بند ۳ اساسنامه ،وظیفه تغییر آدرس شرکت به هیأت مدیره واگذار گردد، این امر به وسیله ی تصمیم هیئت مدیره هم می تواند صورت پذیرد.

با مجموعه ثبت کریمخان همراه باشید تا مدارکی را که جهت تغییر نشانی شرکت مورد نیاز است را تشریح نماید.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت:

 • تصویر اسناد شناسایی تمامی اعضای شرکت ( هیأت مدیره و صاحبان سهام)
 • تصویر روزنامه تاسیس شرکت
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود)

مراحل تغییر آدرس شرکت:

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با حضور یافتن تمامی یا اکثریت صاحبان سهام شرکت که در صورت حضور اکثریت
 2. سهامداران باید مراسم فراخوان مطابق اساسنامه رعایت گردد.
 3. تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت
 4. امضاء نمودن تمامی صفحات صورتجلسه به وسیله ی حضار
 5. ثبت کردن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در پایگاه اینترنتی ثبت شرکت ها و اخذ تاییدیه
 6. فرستادن مدارک و تاییدیه سامانه به اداره ثبت شرکت ها از طریق باجه های پستی انتخابی
 7. اخذ پیش آگهی تغییر آدرس شرکت
 8. مراجعه به مرجع ثبت شرکت و امضاء نمودن پیش نویس آگهی و تادیه هزینه ی ثبت
 9. نشر آگهی تغییر آدرس شرکت در حدود یک هفته بعد از صادر نمودن پیش آگهی تغییرات

روند ارائه مدارک به اداره ثبت تا نشر آگهی تغییر در حدور ۳ الی ۹ روز زمان خواهد برد.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

به منظور تغییر نشانی شرکت با مسئولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردیده و صورتجلسه مرتبط با موضوع را تنظیم می کند که تمامی شرکاء با ذکر میزان سهام خویش می بایست ذیل آن را امضا نمایند.چنانچه شرکا تعداد بسیاری داشته باشند، به موجب ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هیأت نظارت تعیین گشته و نام های اعضای هیأت نظار در صورتجلسه تنظیم شده ذکر خواهد شد و آنان ملزم به امضای صورتجلسه می باشند.

صورتجلسه مذکور می بایست طی ۱ ماه پس از زمانی که مجمع تشکیل گردیده،توسط اعضای شرکت یا نماینده قانونی آن به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شده و به ثبت برسند.هر گاه وظیفه تغییر آدرس شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره واگذار گردد، هیأت مدیره می بایست صورتجلسه ای در خصوص ثبت تغییر مکان شرکت تنظیم نموده و چنانچه تغییر مکان شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگری انجام پذیرد، پرونده مذکور مطابق تقاضای هیأت مدیره و تنظیم و مصوب شدن صورتجلسه به شهرستان مربوطه فرستاده خواهد شد.

تغییر آدرس شرکت سهامی

الف-تشکیل مجمع عمومی بطور فوق العاده و تنظیم نمودن صورت جلسه ای که توسط هیأت رئیسه امضاء گردیده باشد.

ب-رعایت مراسم فراخوان طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت.لازم به توضیح است هر زمان وظیفه تغییر آدرس شرکت در اساسنامه به هیئت مدیره شرکت واگذار گردد،هیأت مدیره نسبت به تنظیم نمودن صورت جلسه جهت ثبت تغییر آدرس شرکت اقدام خواهد نمود.در صورتیکه تغییر مکان شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،لازم است پرونده شرکت به شهرستان مورد نظر با تقاضای هیات مدیره با مصوب نمودن و تنظیم صورت جلسه فرستاده شود..

نکات مهم تغییر آدرس شرکت

 • صورتجلسه تغییر آدرس شرکت می بایست روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت باشد
 • تنظیم دو نسخه صورتجلسه که توسط تمامی اعضاء، امضا گردیده باشد
 • اگر تنها به علت تغییر کد پستی، به مسئله مواجه شده اید،باز هم جهت تغییر کد پستی در یک واحد ثبتی تنظیم صورتجلسه انجام می پذیرد.
 • در تغییر آدرس شرکت سهامی خاص، صاحبان سهام لازم است فهرست سهام و مقدار آن را در سربرگ شرکت به صورت مجزا قید و به امضاء برسانند.
 • تمامی صفحات صورتجلسات می بایست حتما توسط اعضاء امضاء گردد. ولو اینکه اگر یک اسم به نسخه دوم صورتجلسه به جهت کمبود به طور مجزا منتقل گردیده است.

درباره صورتجلسه تغییر نام شرکت،موارد ذیل از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد:

 1. صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مورد نظر پس از امضاء نمودن افراد ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی فراهم و فرستاده گردد.
 2. تهیه ی سه نسخه از صورتجلسه که توسط تمامی شرکاء به امضاء رسده باشد.
 3. در صورتی که تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد ،فقط تهیه و تنظیم یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم کافی می باشد.
 4. اگر جلسه با اکثریت شرکا تشکیل گردیده باشد رعایت فراخوان شرکت مطابق اساسنامه یا قانون تجارت با تقدیم مستندات الزامی می باشد.
 5. شرکاء باید اسم خویش را به همراه قید مقدار سهام در صورتجلسه نگاشته و امضاء نمایند.
 6. در صورت تعدد شرکا هیأت نظار متشکل از ۳ نفر از شرکاء تشکیل می گردد.
 7. تمامی اعضاء می بایست کلیه صفحات صورتجلسه را به امضاء رسانند.
 8. چنانچه وظیفه تغییر آدرس شرکت به هیأت مدیره واگذار گردد،صورتجلسه با بهره گیری از نمونه تنظیم و در مهلت ۳ روزه به اداره ثبت شرکت ها فرستاده می گردد و بارکد پستی در سیستم درج خواهد شد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان با مشاوران کارآزموده ی خود با ارائه انواع خدمات ثبتی ، شما را در جهت ثبت تغییر آدرس شرکت یاری خواهد نمود. جهت برقراری تماس با ما شماره ی ۸۷۱۴۶ را شماره گیری نمایید. از همراهیتان سپاسگذاریم.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *