نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه شرکت

شرکت ها در زمان تاسیس، سرمایه خود را با توجه به هزینه ها و نیاز خود جهت اجرای موضوع قرارداد بر اساس عوامل و شرایط موجود زمان برآورد می کنند. این امکان وجود دارد که عوامل و شرایط برآورد شده، بعدها تغییر کنند. در اینصورت نیاز به تجدید نظر در میزان سرمایه به شکل افزایش و یا کاهش آن، بوجود می آید. در این بخش موسسه حقوقی کریم خان به جزییات اینگونه افزایش و کاهش سرمایه شرکت خواهد پرداخت.

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

ا

دلایل افزایش و کاهش سرمایه شرکت پس از ثبت شرکت

افزایش قیمت کالاها و محصولات، مواد اولیه، خدمات و یا گسترش موضوع قرارداد بیش از مقدار پیش بینی شده از مواردی هستند که موجبات افزایش سرمایه را بوجود می آورند.

کاهش قیمت عوامل فوق الذکر، دریافت امتیازات مالی بدون پرداخت پول برای آنها و یا با قیمت کمتر ( نظیر زمین ، کارخانه و … ) موجبات کاهش سرمایه شرکت را فراهم می کند.

تشریفات افزایش و کاهش سرمایه شرکت

موسسه ثبت کریم خان، تشریفات افزایش و کاهش سرمایه شرکت را بصورت جداگانه بررسی می نماید:

نکات مربوط به افزایش سرمایه شرکت

 • افزایش سرمایه در صورتی ممکن می گردد که همه سرمایه تعهد شده موسسه تادیه گردد. چنانچه همه سرمایه ی شرکت توسط شرکا پرداخت نشده باشد موسسه به افزایش سرمایه خویش نیازی نخواهد داشت.
 •  افزایش سرمایه ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
  الف- با قیمت اسمی هر سهم افزایش پیدا کند ( به شرطی که در موسسات سهامی عام قیمت اسمی هر سهم از ۱۰٫۰۰۰ ریال بیشتر نباشد )
  ب – به تعداد سهام موجود اضافه شود.
  (به موجب ماده ۱۵۹ لایحه اصلاحی افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام، به صورت تعهد، مستلزم موافقت نمودن تمامی سهامداران می باشد.)
 • افزایش سرمایه بنا بر پیشنهاد نمودن هیئت مدیره و تصویب عمومی فوق العاده انجام می پذیرد. پیشنهاد هیئت مدیره می بایست ضامن گزارش توجیهی هیئت مدیره درمورد افزایش سرمایه همراه با اظهارنظر بازرس یا بازرسین موسسه در این باره باشد. مجمع عمومی فوق العاده می تواند این حق را به هیئت مدیره واگذار نماید.
 • در مورد افزایش سرمایه مراتب باید در روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت آگهی شود.
 • عد از تصمیم گیری چنانچه افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید صورت پذیرد و سهام جدید به مبلغی بیش از قیمت اسمی آن فروخته شود ، مابقی ارزشی که از این طریق تحت اختیار شرکت قرار می گیرد امکان دارد بر اساس ماده ۱۶۰ لایحه اصلاحی به شکل زیر مصرف گردد :۱٫ به اندوخته قانونی انتقال پیدا کند.
  ۲٫ بصورت نقدی میان سهامداران سابق تقسیم شود.
  ۳٫ به ازای ارزش مزبور سهام جدید صادر گردد و به سهامداران سابق تعلق گیرد.

در ادامه موسسه تخصصی ثبت شرکت در مورد موضوع افزایش و کاهش سرمایه شرکت به تشریح موارد مهمی می پردازد:

نکات مربوط به کاهش سرمایه شرکت

ممکن است بعد از تشکیل شرکت موجباتی فراهم شود که دیگر نیازی به حفظ تمامی سرمایه اولیه موسسه وجود نداشته باشد در این حالت شرکت به کاهش سرمایه خود اقدام می نماید.

کاهش اجباری:

این گونه کاهش سرمایه زمانی صورت می پذیرد که سرمایه شرکت در اثر آسیب و ضررهای وارد شده، نصف یا کمتر از نصف شود. در اینصورت هیئت مدیره می بایست در اسرع وقت مجمع عمومی فوق العاده را فراخوانی کند.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به اقدامات زیر مبادرت ورزد:

یا اقدام به منحل نمودن شرکت نماید و یا چنانچه تصمیم به بقای شرکت دارد، سرمایه را کاهش دهد. مگر آنکه در صورت کاهش سرمایه میزان آن از حد نصاب تعیین شده برای این موسسات کمتر شود که در این حالت چاره ای غیر از منحل نمودن یا تبدیل موسسه به نوع دیگری ندارد. چنانچه تصمیم به کاهش سرمایه گرفته شود، شرکت ملزم به رعایت مقررات ماده ۶ لایحه اصلاحی درباره ثبت شرکت می باشد.

در کاهش اجباری سرمایه، برخلاف کاهش اختیاری . به موجب تبصره ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی کاهش امکان دارد از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام انجام پذیرد.

کاهش اختیاری

به موجب ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی : ” علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت قادر است به پیشنهاد هیئت مدیره درباره کاهش سرمایه شرکت به صورت اختیاری تصمیم گیری نماید مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق سهامداران لطمه ای وارد نگردد و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد” . کاهش اختیاری سرمایه، برخلاف کاهش اجباری شروط و تشریفاتی دارد که می بایست پیش از کاهش صورت گیرد.

کاهش اختیاری سرمایه مستلزم دو نوع شرط می باشد : شرایط اساسی و شرایط صوری و تشریقاتی.

موسسه ثبت کریم خان دو شرط مذکور را تشریح می نماید:

شرایط اساسی

امکان پذیری کاهش سرمایه اختیاری در حالتی می باشد که به موجب ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی :

اولاَ : آسیبی به تساوی حقوق سهامداران وارد نشود. ( به این معنی که هر تصمیم گیری درباره کاهش سرمایه، نسبت به تمامی صاحبان سهام بصورت مساوی اعمال شود ) .
ثانیاَ : سرمایه موسسه از حداقل تعیین شده در ماده ۵ لایحه اصلاحی کمتر نشود.
ثالثاَ : به موجب تبصره ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی، کاهش اختیاری سرمایه، برخلاف کاهش اجباری، تنها بوسیله کاهش ارزش اسمی سهام انجام می پذیرد.

شرایط تشریفات در رابطه با افزایش و کاهش سرمایه شرکت

پیش بینی این شرایط بیش تر جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث و طلب کاران شرکت می باشد چرا که با توجه به محدودیت مسئولیت شرکا در موسسات سهامی به میزان آورده آنها در شرکت ممکن است سرمایه موسسه کاهش پیدا کند و مردم از آن بی اطلاع بمانند و به اعتبار سرمایه اولیه شرکت با آن معامله نمایند در صورتیکه این سرمایه کاهش پیدا کرده است بنابراین قانون کاهش اختیاری سرمایه را منوط به شرایط تشریفاتی زیر کرده است:

 1. پیشنهاد کاهش سرمایه از سوی هیئت مدیره بهمراه گزارش توجیهی آن ( علت تقاضای کاهش سرمایه ) و گزارشی از وضعیت مالی موسسه از ابتدای سال مالی که مجمع عمومی ترازنامه آن را تصویب نموده است، ۴۵ روز پیش از برپایی مجمع عمومی فوق العاده ای که کاهش سرمایه در دستور جلسه آن قرار گرفته است، در اختیار بازرسین قرار گیرد.
 2. بازرسین می بایست پس از اخذ درخواست هیئت مدیره به همراه گزارشات مربوطه آن را مطالعه و دقیقاً بررسی نمایند و مجمع عمومی فوق العاده را از نظر خویش نفیاً یا اثباتاً آگاه گردانند.
 3. بعد از بررسی نمودن پیشنهاد هیئت مدیره و نظرات بازرس یا بازرسین موسسه درباره کاهش سرمایه، مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری لازم را انجام میدهد. اگر مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد را تایید نماید و قصد کاهش سرمایه را داشته باشد در اینصورت حداکثر طی مدت ۱ ماه از تاریخ تصمیم گیری کاهش، می بایست در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار منتخب موسسه، درج شود.
 4. بعد از انتشار آگهی هر فرد ذینفع، نظیر دارندگان اوراق قرضه یا بستانکاران، که منشا طلب آنها پیش از منتشر نمودن آگهی باشد می تواند طی مدت دو ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار نسبت به کاهش سرمایه به داده اعتراض کند.
 5. چنانچه از سوی دادگاه اعتراض، وارد تشخیص داده شود، در اینصورت یا شرکت موظف به تادیه طلب طلبکار در زمان معیین شده است و یا در غیر اینصورت طلب طلبکار اگر مدت دار باشد به صورت ” حال ” درآمد نقداً پرداخت شود.

قابل ذکر است که تا انقضای مدت مهلت اعتراض یعنی دو ماه و در صورت وجود معترض و قبول اعتراض از سوی دادگاه پیش از اجرا نمودن کامل حکم دادگاه، کاهش سرمایه ممنوع می باشد.

جهت دریافت مشاوره رایگان تخصصی، در رابطه با هر گونه تغییرات پس از شرکت از جمله افزایش و کاهش سرمایه شرکت با شماره ۸۷۱۴۶ تماس حاصل نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *