وظایف مجامع عمومی تعاونی ها

شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا بواسطه کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی تصویب شده در سال ۹ / ۴/ ۱۳۵۲ مصرح می باشد ، تشکیل می گردد.

شرکت های تعاونی برای اداره امور خود ارکانی به شرح ذیل دارد :

مجمع عمومی – هیئت مدیره – بازرسی

مجمع عمومی :

براساس این قانون مجمع عمومی برترین مرجع تصمیم گیرنده است و مجاز است بر کلیه امور تعاونی ها نظارت داشته باشد و از مجموع اعضاء تعاونی ها یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به طور عادی و یا فوق العاده تشکیل می گردد و هر کدام از اعضاء به جز میزان سرمایه ای که دارد تنها یک رای دارد.شایان ذکر است که زمانی که یکی از دستگاه های دولتی از جمله بانک ها و شرکت های دولتی و سازمان های عمومی در تعاونی سرمایه گذاری یا مشارکت کرده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره تحت عنوان عضو ناظر معرفی کنند.

مجمع عمومی موسس و وظایف آن

عبارتست از همه افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوطه که آن را تاسیس می کنند و وظایفی به صورت زیر دارند :

 • تهیه و پیشنهاد اساسنامه براساس قوانین و مقررات
 • دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
 • تشکیل اولین مجمع عمومی برای تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره که با تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف مجمع عمومی موسس تمام شود.
 • اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را باز پس گیرند.
 • تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی است.
 • مجمع عمومی عادی و وظایف آن

مجمع عمومی عادی، به مجمعی می گویند که حداقل سالی یک بار بعد از پایان سال مالی برای انجام وظایف قانونی خود تشکیل می گردد. و در موارد ضروری در هر موقع سال می توانید مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل دهید.

در ادامه ثبت کریم خان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی را ارائه می دهد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

 • انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان به مدت دو سال
 • رسیدگی و تصمیم گیری درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و دیگر گزارش های مالی هیئت مدیره
 • تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های مطالبه شده و دیگر عملیات از قبیل بیمه به پیشنهاد هیئت مدیره .
 • تصمیم گیری در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
 • تصمیم گیری درباره اندوخته ها و سودها و مازاد درآمد و تقسیم آن براساس اساسنامه
 • تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
 • دیگر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
 • مجمع عمومی فوق العاده

به مجموع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار که جهت تصمیمات فوق العاده شرکت یعنی تغییر در مواد اساسنامه ، عزل ، نصب و قبول استیفا هیئت مدیره و همچنین انحلال و ادغام گردهم آمده اند ، مجمع عمومی فوق العاده می گویند.این مجمع به درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس و بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضاء کل مجمع تشکیل می گردد و در تعاونی هایی که دارای بیش از پانصد نفر عضو است چنانچه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نگردد بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و چنانچه هیئت مدیره طی مدت یک ماه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل ندهد وزارت تعاون می تواند به تشکیل این مجمع مبادرت نماید.

به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان در سه نوبت از اعضا دعوت نمود. نصاب لازم به منظور رسمیت جلسات این مجمع با استفاده از قانون بخش تعاونی، به شرح ذیل می باشد :

نوبت اول. در دعوت نوبت اول، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. از آنجا که هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر داشتن میزان سهام ، تنها یک رای دارد ، می توان گفت که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت اول به شرطی رسمیت پیدا می کند که از تمام رای دهندگان – که برابر با تعداد اعضای شرکت تعاونی می باشد – دست کم دو سوم آنان، اصالتاَ یا وکالتاَ و به نمایندگی در جلسه حاضر باشند.

نوبت دوم . در صورتی که در اولین دعوت به دلیل حاصل نشدن نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل نگردد ، یک بار دیگر برای برگزاری آن اعضا را دعوت می کنند. آگهی دعوت دوم میبایست با همان دستور جلسه، حداکثر طی ۱۵ روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود. رسمیت جلسه در این دعوت زمانی حاصل می شود که حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آن ها در آن حاضر باشند.

نوبت سوم . در صورتی که در دعوت دوم هم جلسه عمومی فوق العاده به دلیل عدم رسمیت تشکیل نگردد ، برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضا دعوت می شود. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود.

دعوت چهارمی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نشده است ؛ بنابراین دعوت نوبت سوم آخرین دعوت برای تشکیل این مجمع می باشد.با آنکه مقررات خاصی درباره عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، می توان گفت هر ذی نفعی می تواند خواستار رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات مقتضی از وزارت تعاون باشد.

در ادامه ثبت کریم خان به توضیح وظایف مجمع عمومی فوق العاده می پردازد.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 1. تغییر در اساسنامه تعاونی
 2. اتخاذ تصمیم در خصوص عزل هیئت مدیره
 3. تصمیم گیری نسبت به قبول استعفاء هیئت مدیره
 4. تصمیم گیری در خصوص انحلال تعاونی
 5. اتخاذ تصمیم در مورد ادغام آن

لازم به ذکر است ، اداره شرکت های تعاونی مانند دیگر شرکت های تجاری با هیئت مدیره می باشد. مدیرانی که براساس مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیم شده وظایف و تکالیف خود را انجام می دهند.بنابراین مسئولیت هر اقدام خارج از حدود اختیارات بر عهده آنان بوده و در صورتی که عمل خلاف، دارای جنبه کیفری باشد، مسئولیت جزایی نیز خواهند داشت.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.همکاران ما در ثبت کریم خان ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *