نکاتی در باب هیئت تصفیه در تعاونی ها

پس از منحل شدن شرکت تعاونی باید انحلال آن به صورت رسمی به ثبت برسد و تصفیه گردد.تصفیه شرکت شامل مراحل ذیل می باشد :

 • خاتمه دادن به کارهای جاری؛
 • اجرای تعهدات موجود ؛
 • وصول مطالبات ؛
 • تعیین بدهی ها ؛
 • تقسیم دارایی.

اگر انحلال شرکت تعاونی بنابر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا صلاحدید وزارت تعاون باشد ، در مدت یک ماه سه نفر را برای تصفیه شرکت تعیین کند و این امر را به اداره ثبت گزارش نماید تا تصفیه تعاونی صورت گیرد.اما اگر انحلال شرکت تعاونی دلایل دیگری داشته باشد تصفیه آن براساس قانون تجارت صورت می گیرد.

در ادامه ثبت کریم خان نکاتی در خصوص هیئت تصفیه در تعاونی ها به شما ارائه می دهد.

 • هیئت تصفیه از سه نفر تشکیل شده که این نفرات توسط مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون انتخاب می شوند.
 • طی یک ماه بعد از انحلال تعاونی اعضای هیئت تصفیه باید به مرجع شرکت ها معرفی شوند.
 • اگر در سمت و امضاهای هیئت تصفیه تغییراتی صورت گرفت ، این تغییرات ابتدا باید توسط هیئت تصفیه تصویب شود و نسخه ای از آن به مرجع ثبت شرکت و نسخه دیگر به وزارت تعاون ارائه گردد.
 • کار تصفیه باید حداقل دو سال طول بکشد ، در غیر این صورت هیئت تصفیه باید دلیل این تاخیر را توضیح دهند و از مرجع ذیربط مهلت بگیرند.
 • مرجعی که هیئت تصفیه یا هر یک از اعضای آن را تعیین کرده است، اختیار عزل آن را نیز دارد.
 • اگر یکی از اعضای هیئت تصفیه فوت کند ، استعفا دهد یا دچار ممنوعیت قانونی شود ، طی یک ماه باید اتحادیه تعاونی برای وی جانشین در نظر بگیرد ، در غیر این صورت وزارت تعاون وارد عمل می شود.در هر دو حالت اعضای جانشین باید به مرجع ثبت معرفی شوند.
 • تا زمانی که جانشینان هیئت تصفیه به مرجع ثبت معرفی نشده اند افراد قبلی کما فی السابق به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.
 • در مدت تصفیه هر گاه تشکیل مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی در حال تصفیه نیاز باشد، هیئت تصفیه باید آن را نماید. مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجمع، مانند زمان قبل از انحلال می باشد.
 • اعضای هیئت تصفیه می توانند کارمزد بگیرند.
 • کارمزد اعضای هیئت تصفیه که توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب شده اند ، توسط همان مجمع صورت می گیرد.اگر اعضای هیئت تصفیه توسط وزارت تعاون انتخاب شده باشند ، تعیین کارمزد آنان نیز بر عهده همان وزارت است.شایان ذکر است که این کارمزد از اموال تعاونی در حال تصفیه تامین میگردد.
 • تا زمانی که تصفیه به صورت کامل انجام نشده است، هیئت تصفیه باید هر سال مجمع عمومی عادی تعاونی را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است، دعوت کند و صورت دارایی ، ترازنامه و حساب سود و زیان و عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده است ، به مجمع عمومی مذکور ارائه دهد. هر گاه مجمع عمومی دو بار با رعایت شرایط و تشریفات مقرر دعوت شده اما تشکیل نشود یا اینکه تشکیل شود ولی نتواند تصمیم بگیرد، هیئت تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های یاد شده را به گونه ای که در اساسنامه تعاونی پیش بینی شده است به اعضا ابلاغ نماید.
 • هیئت تصفیه و هر یک از اعضای آن می توانند استعفا دهند.
 • دفاتر و اسناد مدارک شرکت یا اتحادیه تعاونی تصفیه شده میبایست تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه حفظ شود ، به همین سبب هیئت تصفیه باید با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت مربوط، دفاتر و اسناد و مدارک را نیز به مرجع ثبت ارائه دهد تا در آنجا نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذی نفع در دسترس باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *