تعریف شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی به شرکتی گفته می شود که برای کارهای تجاری با اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. شریک ضامن مسئول تمامقروضی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی می باشد که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن ذکر شود.

مسئولیت هر شریک

قبل از انحلال شرکت همه قرض های شرکت از سرمایه خود شرکت پرداخت می شود.در شرکت های مختلط غیر سهامی اگر در زمان انحلال سرمایه شرکت کافی نباشد ، شریک ضامن باید آن را بپردازد اما در شرکت مسئولیت محدود ، مسئولیت هر شریک به اندازه آورده آن است و شریک به هیچ عنوان وظیفه پرداخت دیون را نخواهد داشت.اما در این خصوص استثنائاتی وجود دارد که در ذیل این استثنائات را متذکر شده ایم :

 1. براساس ماده ۱۴۳ قانون تجارت : ” هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. ‌هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی ‌اثر است.”
 2. طبق ماده ۱۵۲ قانون تجارت : ” هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌ الشرکه خود را‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادله آنچه که از بابت سهم ‌الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با‌مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.”

در ادامه این مقاله ثبت کریمخان وضعیت حقوق و تکالیف شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی را مورد بررسی قرار می دهد.

وضعیت حقوق و تکالیف شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

 1. بنا بر ماده ۱۴۵ قانون تجارت : ” شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.”
 2. طبق ماده ۱۴۷ قانون تجارت : ” هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع ‌به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.”
 3. براساس ماده ۱۴۸ قانون تجارت : ” هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او ‌داخل در شرکت کند.”
  همچنین بنابر ماده ۱۴۹ قانون تجارت : ” اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند‌شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت. “
 4. ماده ۱۵۰ قانون تجارت می گوید : ” در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌ اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته ‌اند.”
 5. به موجب ماده ۱۵۳ قانون تجارت : ” اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به‌ ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه ‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.”
 6. وفق ماده ۱۵۵ قانون تجارت : ” هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول ‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.‌هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.”

رابطه طلبکاران با شرکت مختلط غیرسهامی و شرکاء آن

 • ۱٫ براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت : ” شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. ‌شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود – شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. “
 • ۲٫برابر ماده ۱۵۱ قانون تجارت : ” شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.”
 • ۳٫ اگر چه شرکاء تضامنی در مقابل دیان ، نسبت به قروض شرکت ضامن نیست ، اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در پرداخت دیون بدین صورت است : ( ماده ۱۶۰ ق. ت )
 1. به نسبتی که در شرکت نامه نوشته شده است.
 2. در صورتی که شرکت نامه نسبت به این امر سکوت کرده باشد به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است.

لذا هر شریک بعد از جبران خسارت می تواند برای سهم دیگر شرکاء به آن ها رجوع کند.

همچنین در این باب باید به ماده ۱۵۱ و ۱۵۶ نیز توجه داشته باشید :

 • ‌ماده ۱۵۱ قانون تجارت : ” شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد. “
 • ‌ماده ۱۵۶ قانون تجارت : ” اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌حقی ندارند – سهم‌الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.”

اگر می خواهید در خصوص رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکاء اطلاعاتی کسب کنید در ادامه این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکاء

ماده ۱۵۷ قانون تجارت در این رابطه اذعان می دارد : ” اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.”

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *