تعریف گیاهان دارویی

گیاهان دارویی به گستره وسیعی از گیاهان گفته می شود که در درمان بیماری و یا پیشگیری از بروز آن مورد قرار می گیرد. حدود این گستره با فرهنگ ملی استفاده از گیاهان دارویی قوانین و مقررات و پیشرفت های علمی هر کشور تعیین می گردد.

تعریف شرکت و انواع شرکت های تجارتی

اجتماع حقوق چند مالک یا مالکان متعدد در شئ یا اشیاء مشخصی به نحو اشاعه را شرکت می نامند.چه به حکم قانون باشد شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث ترکه یا به تراضی باشد شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی. تمام شرکت ها شخصیت حقوقی مستقل دارند ، و تصمیمات شخص حقوقی ( شرکتها) توسط مقاماتی که براساس قانون یا اساسنامه صلاحیت تصمیم گیری دارند، گرفته می شود.

شرکت ها از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که در سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده، دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند دارای تمامی حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است آن را داشته باشد، مانند حقوق و تکالیف ابوت و نبوت و مانند آن. بنابراین شرکت را می توان اینگونه تعریف نمود که شرکت عبارت است از : مجموع اداره و مؤسسه و سازمانی که به صورت شخصیت حقوقی فعالیت خاصی را اعم از تجاری، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند.

شرکت های تجاری

نوعی از شرکت عقدی می باشد که براساس قوانین تجارت بوجود می آید و یا تأسیس حقوقی که در آن چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را در میان می گذارند تا بعد از انجام عملیاتی از منافع آن برخوردار شوند.

انواع شرکت های تجارتی

مقنن در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجارتی را به هفت قسمت تقسیم نموده است :

۱٫ شرکت سهامی

به شرکتی می گویند که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

براساس ماده ۴ قانون تجارت شرکت های سهامی نوع است :

 • سهامی خاص
 • سهامی عام
نوع اول (سهامی خاص)

شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. وطبق ماده ۵ قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نباید کمتر باشد.

نوع دوم (سهامی عام)

شرکت های که مؤسسین آنها بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تأمین می نمایند این شرکت ها شرکت سهامی عام نام دارند و براساس ماده ۵ قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمتر باشد.

نکته : در شرکت های سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام ” و در شرکت های سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص ” میبایست پیش از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق واطلاعیه ها وآگهی های شرکت به شکل روشن وخوانا ذکر گردد.

۲٫ شرکت با مسئولیت محدود

به شرکتی می گویند که میان دو یا چند نفر برای کارهای تجارتی به وجود آمده است و هر کدام از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت می باشد.

۳٫ شرکت تضامنی

به شرکتی می گویند که در تحت اسم مخصوصی برای کارهای تجارتی میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد، در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه کل دیون کفایت نکند،هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد.

۴٫ شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی به شرکتی می گویند که برای کارهای تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. شریک ضامن مسئول تمامی قروضی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

۵٫ شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، به شرکتی می گویند که تحت عنوان مخصوصی بین عده ای شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد. شرکاء سهامی افرادی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا اندازه همان سرمایه می باشد که در شرکت دارند. شریک ضامن شخصی است که سرمایه او به سهام در نیامده و مسئول تمامی دیونی می باشد که ممکن است مضاف بر دارایی شرکت پیدا شود.

۶٫ شرکت نسبی

به شرکتی می گویند که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر کدام از شرکاء به نسبت سرمایه ای می باشد که در شرکت گذاشته است.

۷٫ شرکت تعاونی

شرکتی است که با هدف های هفت گانه نوشته شده در قانون بخش تعاونی با ذکر کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی از حداقل هفت عضو تشکیل شود. ( مواد ۱ به بعد قانون بخش تعاونی )

ثبت شرکت گیاهان دارویی

با توجه به اینکه اکثر شرکت های ثبت شده در کشور ما «۹۰ درصد شرکت ها » در دو قالب ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود بوده، و از آنجایی که این شر کت ها در زمره شرکت های فعال ومتداول در کار تجارت و امور بازرگانی به شمار می رود و با استقبال بیشتری نسبت به دیگر شرکت ها مواجه هستند. از این رو شرکت های گیاهان دارویی هم مثل دیگر شرکت ها در دو قالب یاد شده ثبت می شود؛ در ادامه شرایط و مدارک و مراحل ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص و با مسئولیت محدود را بررسی می کنیم :

شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی ( سهامی خاص)

 • حداقل سه نفر سهامدار به همراه ۲ نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
 • حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
 • حداقل ۳۵ درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقداً پرداخت شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی( سهام خاص)

 • تصویر مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
 • امضاء اقرارنامه
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
 • اخذ مجوز در صورت نیاز

روش و مراحل ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص

۱_ مدارک را با توجه به مواردی که قید شده ( ۲ برگ اظهارنامه، ۲ جلد اساسنامه، ۲ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین،۲نسخه صورتجلسه هیأت مدیره، گواهی بانکی دایر بر پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران وبازرسین وکارت ملی، مجوز در صورت نیاز) تحویل بخش پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید گرفته شود و با توجه به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای نتیجه گیری به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.

۲_ چنانچه کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی در مدارک ابرازی نبیند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه بعد از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی ارائه می گردد. متقاضی می بایستی به بانک مراجعه ونسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

* قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی برای تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع موسس و دریافت فیش مراجعه گردد ومبلغ حق الثبت وحق الدرج یک جا به بانک مربوطه پرداخت گردد.

۳_ بعد از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجعه و واحد مربوطه پس از مشاهده فیش پرداختی اظهارنامه ها را مهر می کند.

۴_ مدارک به بخش ثبت دفاتر اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه بعد از ثبت در دفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و نوشتن بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده بوسیله سهامداران ( که خود یا سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با ذکر ثبت با سند برابر است امضاء دریافت می کند و سپس آگهی تایپ شده میبایست توسط رئیس اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.

یک از نسخه مدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک ( اظهارنامه یک برگ، اساسنامه یک جلد،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه، صورتجلسه هیأت مدیره یک نسخه ) توسط اداره مهر شده و به متقاضی ارائه گردد.

* متقاضی مدارک خود و پرونده تشکیل شده را به بخش دبیرخانه اداره برده و بعد از ثبت آگهی در ” دفتر اندیکاتور” نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر کردن آگهی تایپ شده اقدام ونسخه مربوط به اداره را ضبط می کند.

۵_ متقاضی پس از دریافت مدارک خود نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی واقع در اداره ثبت شرکت ها برای نوشتن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را در دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی برای درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) ارائه می دهد.

شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی (با مسئولیت محدود)

 • حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو
 • سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود صد هزارتومان
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی سخن می گوید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی (با مسئولیت محدود)

 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضاء
 • دو برگ شرکتنامه
 • دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دفاتر پلیس +۱۰
 • دو نسخه اساسنامه
 • اقرارنامه امضاء شده

روش و مراحل ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود

۱٫ پس از کامل کردن دوبرگ تقاضانامه و دونسخه شرکت نامه و تهیه دوجلد اساسنامه و امضاء ذیل کلیه اوراق بوسیله همه شرکاء نسبت به پرداخت هزینه تعیین نام و ارائه فیش پرداختی به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مبادرت واحد ذکر شده اوراق را مهر می کند.

۲٫ مدارک را با توجه به موارد مذکور تحویل بخش پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید گرفته شود و با توجه به تاریخ معین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد بوسیله فردی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به باجه مربوطه اداره ثبت شرکت ها مراجعه کند.

۳٫ چنانچه کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی نبینند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت مبادرت نموده و پیش نویس مربوطه بعد از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تهیه و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود؛ متقاضی باید به بانک مستقر در اداره مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که ذیل پیش نویس مبلغ آن ذکر شده اقدام کند.

 • تذکر۱: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی مستقر در واحد حسابداری برای تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه کثیرالانتشار و دریافت فیش مراجعه گردد و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت گردد.
 • تذکر۲: چنانچه کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده کند مراتب به شکل کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام کند.

۴٫ چنانچه کارشناس اداره ثبت شرکت ها موضوع فعالیت شرکت را نیازمند دریافت مجوز از مراجع مربوطه تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام بعد از گرفتن امضاء از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه با یک نسخه فتوکپی از مدارک ارائه داده شود.

۵٫ بعد از پرداخت مبلغ حق الثبت، برای نوشتن اطلاعات فیش درسامانه مکانیزه، به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجعه و واحد مربوطه نسبت ذیل اوراق را مهر بزنند.

۶٫ مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود ومسئول مربوطه بعد از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و نوشتن اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده بوسیله شرکاء ( که خود از شرکاء ویا وکیل رسمی شرکت می باشد) با ذکر جمله ” ثبت با سند برابر است” امضاء می گیرد و سپس آگهی نوشته شده توسط اداره ثبت شرکت ها امضا شود.یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد ویک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسس، صورتجلسه هیأت مدیره) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی شده و به متقاضی ارائه می شود.

۷٫ متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به بخش دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در ” دفتراندیکاتور”،مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر کردن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و مابقی مدارک تحویل متقاضی می شود.

۸٫ متقاضی بعد از تحویل گرفتن مدارک مربوطه به خود، نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی برای نوشتن در روزنامه کثیرالانتشار تحویل ونسخه اول آگهی تایپ شده تأسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران برای درج در روزنامه رسمی (پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد) ارائه می دهد.

در صورت نیاز به آگهی تأسیس شرکت پیش از انتشار در روزنامه رسمی باشد چند نسخه تصویر ازآگهی تأسیس تهیه و در زمان ارائه اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها بوسیله دفتر روزنامه رسمی مهر می شود که معتبر خواهد بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *