ثبت کریم خان در ابتدای مقاله تعریفی اجمالی در خصوص نشان جغرافیایی و علامت تجاری را به شما ارائه داده سپس در خصوص تفاوت ها و شباهت های آن ها صحبت می کند.

تعریف نشان های جغرافیایی

نشانه ای است که بر روی کالاهای که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن به واسطه آن منطقه جغرافیایی است ، استفاده می شود.در واقع یک نشانه جغرافیایی، شامل نام و محل منشأ کالاها می باشد.

تعریف علامت تجاری

هر نشان یا ترکیبی از نشان ها که بتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها یا خدمات شرکت های دیگر متمایز نماید ، یک علامت تجاری را تشکیل می دهد.

شباهت نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری

 • الف ـ هر دو یک نام،علامت یا نماد جغرافیایی هستند.
 • ب ـ هر دو دارای ارزش اقتصادی هستند و جهت تشخیص کیفیت و مرغوبیت کالا مورد استفاده قرار می گیرند.
 • ج ـ هر دو زیرشاخه حقوق مالکیت فکری هستند.
 • د ـ هر دو می توانند به صورت ملی و بین المللی به ثبت برسند.
 • ه ـ در هر دو مورد اگر مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند مورد حمایت قرار نمی گیرند.

تفاوت های نشانه های جغرافیایی با علائم تجاری

 • الف ـ نشانه های جغرافیایی معرف محل تولد کالا می باشد، اما علامت تجاری معرف تولید کننده آن.
 • ب ـ علائم تجاری،اصولاً جدید و ابداعی می باشند ، اما نشانه های جغرافیایی از قبل موجود بوده اند.
 • ج ـ در خصوص نشانه های جغرافیایی ارتباط بین کیفیت، شهرت یا ویژگی های کالا و مکان تولید آن شرط حمایت می باشد ، اما در خصوص علائم تجاری وجود چنین ارتباطی الزامی نمی باشد.
 • د ـ ثبت و دربرخی موارد استفاده علامت تجاری، پدید آورنده حق انحصاری برای ثبت کننده یا استفاده کننده ازعلامت می باشد و مالک علامت تجاری به تبع حق انحصاری مذکور می تواند سایرین را استفاده علامت یکسان یا مشابه منع کند؛ اما ثبت یا استفاده نشانه جغرافیایی چنین حق انحصاری بوجود نمی آورد و هر تولید کننده دیگری که درمحل جغرافیایی یاد شده مشغول فعالیت بوده و کالای تولیدی او دارای کیفیت،شهرت یا سایر ویژگی های اساساً قابل ارتباط به محل مبدأ باشد، می تواند از همان نشانه جغرافیایی استفاده نماید.
 • ه ـ حقوق انحصاری مالک علامت تجاری قابل انتقال می باشد ، اما این امر در خصوص حق استفاده نشانه جغرافیایی صدق نمی کند.
 • وـ نشانه های جغرافیایی فقط می توانند بر روی یک کالای خاص استفاده می شوند، اما علائم را می توان بر روی کالاهای مرتبط نیز استفاده نمود.
 • زـ مدت حمایت ازعلائم تجاری ثبت شده محدود می باشد ، درحقوق ایران ده سال و در موافقت نامه تریپس هفت سال، و ادامه حمایت مشروط به تجدید ثبت خواهد بود، درحالی که حمایت از نشانه های جغرافیایی محدود مدت مشخصی ندارد و نا محدود است.

در ادامه ثبت کریم خان مدارک ثبت نشان جغرافیایی را ارائه می دهد.

براساس ماده ۵ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی :

الف) مدارک مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی

شخص حقیقی :

 • فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه
 • فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی

شخص حقوقی :

 • کپی برابر اصل شده شناسنامه دارندگان حق امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی
 • کپی برابر اصل شده کارت ملی دارندگان حق امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی

ب) نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالت نامه؛ چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آید.
ج) ۱۰عدد از نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی که استفاده می شود؛ حداکثر در ابعاد ۱۰۱۰ سانتی متر
د) مشخصات محصول که شامل اطلاعات زیر می باشد :

 1. نام محصول و نشانه جغرافیایی درخواستی( مثلاً: فرش، فرش مشهد)
 2. توصیف محصول(برای فرش شامل: بافت اعم از جنس مواد اولیه و نوع بافت، طرح ها و نقش مایه ها، رنگ بندی، ابعاد و…)
 3. معرفی دقیق منطقه تولید محصول( همراه با نقشه جغرافیایی منطقه مذکور)
 4. ارائه مستندات مبنی بر ارتباط محصول با منطقه جغرافیایی معرفی شده.
 5. در صورتی که در تحصیل محصول روش خاصی استفاده شود؛ توضیح داده شود.( مثلاً رنگرزی الیاف به شیوه ای خاص یا…)
 6. توضیح درباره ارتباط خاصی که بین محل تولید محصول با کالای تولیدی وجود دارد.( ویژگی های جغرافیایی منطقه دخیل در کیفیت محصول،مثلاً استفاده از گیاهان رنگزای خاص منطقه یا خاک منطقه یا…)
 7. در صورتی که ساختاری مبنی بررعایت، حفظ و کنترل محصول وجود دارد؛ توضیح داده شود.( مثلاً نظارت اتحادیه ها بر کیفیت محصولات و…)
 8. چگونگی مخصوص الصاق برچسب محصول( مثلاً چسباندن،حک کردن، بافتن و…)

ه ) تأییدیه مقام ذیصلاح ، اتحادیه های مربوط و یا سازمان های مرتبط دایر برتصدیق مبدأ تولید و انتساب کیفیت، شهرت و دیگر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافیایی توسط متقاضی( مثلاً تأییدیه مرکز ملی فرش برای اتحادیه های متقاضی)
و) گواهی مصدق ثبت نشانه جغرافیایی به پیوست ترجمه رسمی آن؛ چنانچه کشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری

۱ـ تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
۲ـ مدارک مثبت هویت متقاضی :

 • الف- اشخاص حقیقی : (کپی شناسنامه وکپی کارت ملی )
 • ب- اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)

۳ـ مدارک نماینده قانونی : چنانچه تقاضاء بوسیله نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.
۴ـ نمونه گرافیکی : ( کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر ۱۰۱۰ سانتی متر)
۵ـ در صورت سه بعدی بودن : ارائه علامت به شکل نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به گونه ای که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
۶ـ ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط : مثلاً جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و…
۷ـ استفاده از حق تقدم : چنانچه متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر ۶ ماه) استفاده نمایند باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ ارائه دهند
۸ـ نسخه ای از ضوابط وشرایط استفاده از علامت جمعی وتأییدیه مقام ذیصلاح
۹ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی :

 • الف – هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال برای اشخاص حقوقی ۴۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۵۰۰۱ بانک ملی به نام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید.
 • ب- معادل ارزی کلیه هزینه ها وتعرفه ای ثبتی علامت برمبنای فرانک سوئیس باید به شماره حساب ۷۴۰۰۰۱ نزد بانک ملی – شعبه عباس آباد غربی (۸۰۳) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *