شرکت های مختلط، تلفیقی از شرکت های شخصی و سرمایه ای هستند، یعنی بعد از انحلال شرکت و کافی نبودن دارایی در مقابل دیون به اموال شخصی شرکای ضامن می توان مراجعه کرد ، اما بعد از انحلال و عدم کفایت دارایی هم امکان شخصی شریک سرمایه ای وجود ندارد مگر اینکه قانون تعیین کرده باشد . شرکت های مختلط به دو دسته سهامی و غیرسهامی تقسیم می شوند.

ثبت کریم خان در این مقاله اطلاعات لازم درباره شرکت مختلط غیرسهامی را در اختیار شما قرار می دهد.

شرکت مختلط غیرسهامی

موضوع شرکت مختلط غیر سهامی تجارت می باشد ، این شرکت دو نوع شریک ضامن و با مسئولیت محدود دارد .شرکای مسئولیت محدود در برابر قروض شرکت هیچ مسئولیتی ندارند و کلیه قروض بر عهده شرکای ضامن است.

تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی

قانون گذار در خصوص زمان تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی تصریحی ندارد اما به عقیده غالب حقوقدانان با وحدت ملاک از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود و نسبی، زمان تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی می باشد.

سرمایه در شرکت مختلط غیرسهامی

سرمایه هر دو شریک مثل شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود به سهم الشرکه تقسیم می گردد و حداقل و حداکثر سرمایه مثل دیگر شرکت های قانون تجارت معین نشده است.

تنظیم رابطه شرکا

وفق ماده ۱۴۲ قانون تجارت : ” روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.”

در شرکت مختلط غیرسهامی هم اساسنامه اجباری نمی باشد. اما در بعضی از تصمیمات مانند تغییر تابعیت شرکت و تبدیل به شرکت تضامنی باید اتفاق آرا وجود داشته باشد.

وضعیت حقوق و تکالیف شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

طبق ماده ۱۴۵ قانون تجارت : ” شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را داردنه اداره امور شرکت از وظایف او است.”

براساس ماده ۱۴۷ قانون تجارت : ” هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌ تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌ به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. ‌هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.”

به موجب ماده ۱۴۸ قانون تجارت : ” هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌ تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او ‌داخل در شرکت کند.”

برابر ماده ۱۴۹ قانون تجارت : ” اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند‌ شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.”

طبق ماده ۱۵۰ قانون تجارت : ” در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل ‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته ‌اند.”

براساس ماده ۱۵۳ قانون تجارت : ” اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌ الشرکه خود که به ‌ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکت‌ ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه
همان سرمایه اولیه ‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.”

به موجب ماده ۱۵۵ قانون تجارت : ” هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌ الشرکه خود مسئول‌ قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. ‌هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌ یکن خواهد بود.”

در ادامه این مقاله در خصوص اداره شرکت و حدود اختیارات مدیران توضیح می دهد.

اداره شرکت و حدود اختیارات مدیران

براساس ماده ۱۴۴ قانون تجارت ، ” اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است “.

برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، شرکای با مسئولیت محدود مجاز به اداره شرکت نیستند. در شرکت مختلط غیرسهامی، مدیر برخلاف شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی الزاماً میبایست از بین شرکای ضامن انتخاب شود و به همین سبب امکان نمی توان مدیر را خارج از شرکا انتخاب نمود.مدیر این شرکت هم مثل تضامنی و نسبی وکیل شرکت است و حدود اختیارات در حدی می باشد که به او سپرده شده است و با تجاوز از حدود اختیارات شرکت مسئول نیست و معامله انجام شده تاثیری نخواهد داشت.

انتقال سهم الشرکه

انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن از قوانین شرکت تضامنی تبعیت می کند.طبق ماده ۱۴۹ ق. ت ، در صورتی که شریک با مسئولیت محدود بخواهد سهم الشرکه خود را به ثالث انتقال دهد میبایست رضایت دیگر شرکا را جلب نماید و در صورتی که بدون رضایت دیگر شرکا انتقال دهد، این انتقال قانونی به شمار می رود اما منتقل الیه مجاز به نظارت یا تفتیش و اداره شرکت نبوده و فقط می تواند سود سالانه از شرکت دریافت نماید. ضمانت اجرای انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به غیر شرکا بدون جلب رضایت سایر شرکا، بطلان انتقال نمی باشد . انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به دیگر شرکا نیاز به ترضی ندارد.

ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود

براساس ماده ۱۵۸ قانون تجارت : ” در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی ‌الحقوق‌ خواهند بود.”

موارد انحلال شرکت مختلط غیرسهامی

 1. جلب رضایت کلیه شرکا
 2. چنانچه یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه درخواست کند و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. اما در صورتیکه دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکای مشخصی باشد محکمه می تواند به درخواست دیگر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
 3. فسخ یکی از شرکا حتی فسخ توسط شریک با مسئولیت محدود
 4. ورشکستگی یکی از شرکای ضامن
 5. فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن

براساس ماده ۱۶۱ قانون تجارت ، ” مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود ” زیرا شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در اداره شرکت مختلط غیرسهامی دخالت ندارد.

نکته : مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون تجارت در خصوص تقاضای انحلال شرکت توسط طلبکاران شخصی شرکا و عدم امکان تهاتر دیون در شرکت مختلط غیرسهامی نیز جاری می شود.

براساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت : ” طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می ‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.‌طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی ‌برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌ توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط ‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند‌مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیری کنند.”

طبق ماده ۱۳۰ قانون تجارت : ” نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌ تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید مع ذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و ‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.”

در آخر ثبت کریم خان مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی را ارائه می دهد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

 • دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
 • دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
 • دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای تمام شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
 • فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
 • دریافت مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت لزوم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *