براساس بند 11 ماده 8 لایحه قانونی دلیل افزایش سرمایه شرکت سهامی عام می تواند به مسائل اقتصادی،مالی و تجاری مربوط می شود.براساس ماده 161 لایحه قانونی : ” مجمع عمومی فوق ‌العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ‌ تصمیم می‌ کند.

 • ‌تبصره 1 – مجمع عمومی فوق‌ العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌ کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین‌ یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار خواهد کرد.
 • ‌تبصره 2 – پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو‌ سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب ‌های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی ‌قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مراتب ذیل قید شود :

 1. مبلغ افزایش سرمایه .
 2. مبلغ اسمی سهام جدید .
 3. حسب مورد، مبلغ اضافه ارزش سهام .
 4. تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود، حق تقدم در خرید آن ها دارد.
 5. مهلت پذیره نویسی.
 6. نحوه پرداخت .

براساس ماده 169 لایحه قانونی : ” در شرکت ‌های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در ‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ‌های مربوط به شرکت در آن نشر می ‌گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش ‌سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها ‌را دارد و مهلت پذیره ‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهامجدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در‌آگهی قید خواهد شد. “

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص روش افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام صحبت می کند.

نحوه افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام

براساس ماده 173 لایحه اصلاحی قانون تجارت : ” شرکت ‌های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌ نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره ‌نویسی سهام جدید را به‌ مرجع ثبت شرکت ‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند.”

طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام

طرح اعلامیه پذیره نویسی باید توسط افرادی که حق امضا دارند امضا شود و شامل نکات زیر باشد :

 1. نام و شماره ثبت شرکت ؛
 2. موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن ؛
 3. مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن ؛
 4. اگر شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن ؛
 5. مبلغ سرمایه شرکت تقبل از افزایش سرمایه ؛
 6. در صورتی که سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن ؛
 7. هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ؛
 8. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ؛
 9. مقررات اساسنامه در مورد تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی ؛
 10. مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم ؛
 11. مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن ؛
 12. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است ؛
 13. مبلغ افزایش سرمایه ؛
 14. تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
 15. تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی .
 16. مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم .
 17. حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
 18. نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
 19. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن نشر می شود.
 20. آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم مکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
 21. مرجع ثبت شرکت ها، پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود. ( مواد 175 و 176 ل. ا. قانون تجارت ).

انتشار اعلام پذیره نویسی سهام در روزنامه

براساس ماده 177 قانون تجارت : ” اعلامیه پذیره ‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌ های شرکت در آن نشر می‌گردد اقلاً در دو روزنامه ‌کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می ‌آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید ‌قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ‌ها و در مرکز شرکت برای ‌مراجعه علاقمندان آماده است.”

دریافت ورقه تعهد سهام

خریداران طی مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید تعیین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخت گردد تادیه و رسید دریافت خواهند کرد. پذیره نویسی سهام جدید براساس ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد :

 1. نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت ؛
 2. سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه ؛
 3. مبلغ افزایش سرمایه ؛
 4. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن ؛
 5. تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن ؛
  نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود.
 6. هویت و نشانی کامل پذیره نویس ( مواد 183 الی 184 ل. ا. قانون تجارت ).

ماده 183 لایحه قانونی : ” برای ثبت افزایش سرمایه شرکت ‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد ‌بود:

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 2. یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
 3. اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌قید شود.
 4. در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق ‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌ نویسان سهام جدید‌ تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌ شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌ العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیأت مدیره رسیده باشد.”

ماده 184 لایحه قانونی : ” وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه ‌مزبور به حساب ‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.”

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *